Flare System

Trang chủ Dự án Flare System

Khách hàng/Người sử dụng   : VietsovPetro

Địa điểm                                   : Vũng Tàu, Việt Nam

Nội dung                                   : Flare System

NSX                                           : John Zink

Lưu lượng                                 : 35,600 Kg/hr

Thời gian thực hiện                 : 2016

Flare System
Về đầu trang