Servicing for Metering skid

Trang chủ Dự án Servicing for Metering skid

Khách hàng/Người sử dụng           : Lọc hóa dầu Bình Sơn

Địa điểm                                           : Bình Sơn, Quãng Ngãi, Việt Nam

Nội dung                                           : HĐ Dịch vụ 2 năm – Metering skid (Daniel)

Thời gian thực hiện                         : 2011 - 2012

Servicing for Metering skid
Về đầu trang