Supply Air Compressor & Dryer Packages

Trang chủ Dự án Supply Air Compressor & Dryer Packages

Khách hàng/Người sử dụng    : PTSC MC/ CL JOC (Su Tu Nau Project)

Địa điểm                                    : Vung Tau, Viet Nam

Nội dung                                    : Air Compressor & Dryer Packages

NSX                                            : Airpack

Thời gian thực hiện                  : 2013 - 2014

Supply Air Compressor & Dryer Packages
Về đầu trang