TTS - Xưởng dịch vụ Toàn Thắng

Hợp Tác Thành Công Với PETRONAS (12/2015)

Tháng 12 năm 2015 vừa qua, công ty CP Kỹ thuật Toàn Thắng – TTE vừa ký kết thành công hợp đồng dịch vụ với PC Vietnam Limited (PETRONAS) với dự án “Cung cấp nhân lực, vật liệu và vật tư tiêu hao cho việc sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu các loại bơm…