Control Valve

Khách hàng/Người sử dụng : PTSC M&C

Vị trí dự án : The Al-Shaheen field- 70km north-north-east of Ras Laffan

Sản phẩm : Control Valve

Nhà sản xuất : Fisher Emerson

Giai đoạn : 2020