Installating new LPG analyzer

GPP CÀ MAU

Khách hàng : CÔNG TY KHÍ CÀ MAU
Vị trí : Cà Mau
Dịch vụ: Lắp đặt máy phân tích LPG mới

Submersible Pump

Gallaf R04

Khách hàng/Người sử dụng : PTSC M&C
Sản phẩm : Submersible Pump
Nhà sản xuất : Pleuger

Crude-Oil-Export-Pump

Gallaf R07

Khách hàng/Người sử dụng : PTSC M&C
Sản phẩm : Crude Oil Export Pump
Nhà sản xuất : Flowserve Wothington

Gallaf I04

Khách hàng/Người sử dụng : PTSC M&C
Sản phẩm : Control Valve
Nhà sản xuất : Fisher Emerson

Control Valve

Gallaf I31

Khách hàng/Người sử dụng : PTSC M&C
Sản phẩm : Control Valve
Nhà sản xuất : Fisher Emerson