Submersible Pump

Khách hàng/Người sử dụng : PTSC M&C

Vị trí dự án : The Al-Shaheen field- 70km north-north-east of Ras Laffan

Sản phẩm : Submersible Pump

Nhà sản xuất : Pleuger

Giai đoạn : 2019 – 2020