CA MAU FERTILIZER PLANT

Khách hàng : Đạm Cà Mau

Vị trí : Cà Mau

Dịch vụ : Bảo trì trùng tu cho Van Điều Khiển

Năm : 2015 -2016