NGHI SON POWER PLANT

Khách hàng : NSRP

Vị trí : Thanh Hoá

Dịch vụ : Cài đặt và hiệu chuẩn tại NSRP

Năm : 2015