BINH SON REFINERY

Khách hàng : NHÀ MÁY LỌC DẦU BÌNH SƠN

Vị trí : Quảng Ngãi

Dịch vụ : Dịch vụ Van tại BSR cho lần đại tu thứ 3

Năm : 2017