BINH SON REFINERY

Khách hàng : Binh Son Refinery

Vị trí : Quang Ngai

Dịch vụ : Installation & calibration at site

Năm : 2011 – 2012