SU TU NAU PROJECT

Khách hàng/Người sử dụng : PTSC MC/ CL JOC

Vị trí dự án : Vung Tau City

Sản phẩm : Air Compressor & Dryer Packages

Nhà sản xuất : Airpack

Giai đoạn : 2013 – 2014