NGHI SON REFINERY PLANT

Khách hàng : NSRP

Vị trí : Nghi Sơn – Thanh Hoá

Dịch vụ : Đại tu cân bằng cánh quạt cho bơm

Năm : 2018