Client/End User : NSRP  Location : Nghi Son - Thanh Hoa  Service : Long Term Service For Control valve & On-off valve

Khách hàng : NSRP

Vị trí : Nghi Sơn – Thanh Hoá

Dịch vụ : Dịch vụ dài hạn đối với Van điều khiển & Van đóng/mở

Năm : 2018 – 2019