NSRP Shutdown Maintenance for Control valve & Instrument

Khách hàng : NSRP

Vị trí : Nghi Sơn – Thanh Hóa

Dịch vụ : Bảo dưỡng trung tu cho Van điều khiển & Instrument

Năm : 2019