Khách hàng/Người sử dụng : Điện lực AES Mông Dương

Vị trí dự án : Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh

Sản phẩm : Control valves Fisher

Nhà sản xuất : Fisher Emerson

Kích thước van : 8”, CL 2500

Giai đoạn : 2019