Pressure Safety Valve

Khách hàng/Người sử dụng : ALPHA ECC/PTSC M&C/IDEMITSU

Vị trí dự án : Thành phố Vũng Tàu

Sản phẩm : Waste Heat Recorvery Unit

Nhà sản xuất : BIH

Giai đoạn : 2018 – 2020