Installating new LPG analyzer

Khách hàng : CÔNG TY KHÍ CÀ MAU

Vị trí : Cà Mau

Dịch vụ: Lắp đặt máy phân tích LPG mới

Năm : 2020 (đang thực hiện)