servicing-for-metering-skid

Khách hàng/Người sử dụng : Công Ty Cổ Phần Lọc Hoá Dầu Bình Sơn

Vị trí dự án : Bình Sơn, Quảng Ngãi

Sản phẩm : 2 years service – Metering skid

Nhà sản xuất : Emerson/Daniel

Giai đoạn : 2011 – 2012